White icon option

White icon option for chrome dark theme users.